Wypadek przy pracy – obowiązki pracodawcy, czyli dlaczego warto zrobić szkolenie BHP - Pro-Medic

Wypadek przy pracy – obowiązki pracodawcy, czyli dlaczego warto zrobić szkolenie BHP

Krwotok – Pierwsza Pomoc
Październik 9, 2019
Udar mózgu – rola czasu w przebiegu choroby
Grudzień 17, 2019
bhp wypadek przy pracy

Pracodawco, sprawdź co powinieneś zrobić, gdy Twojemu pracownikowi przydarzy się wypadek. Jak przeprowadzić postępowanie powypadkowe i sporządzić protokół powypadkowy?

Po pierwsze, udziel poszkodowanemu pierwszej pomocy, wezwij odpowiednie służby oraz zabezpiecz miejsce wypadku! Jeśli nie posiadasz do tego odpowiednich kompetencji, koniecznie skorzystaj z oferty szkoleniowej wyspecjalizowanej firmy, takiej jak Pro-Medic. Pamiętaj, zapewnienie udzielenia poszkodowanemu pierwszej pomocy to Twój obowiązek.

Wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. Co w takiej sytuacji powinien zrobić pracodawca?

BHP dla firm – zadbaj o bezpieczeństwo pracowników

Gdy wszyscy pracownicy są już bezpieczni zadbaj o to, aby do miejsca wypadku nie dostały się osoby niepowołane. Miejsce zdarzenia powinno pozostać nienaruszone, pomoże to ustalić przebieg wypadku oraz jego przyczyny. Możesz też wykonać fotografie tego miejsca lub szkic zdarzenia. Zbierz szczegółowe wyjaśnienia od świadków wypadku oraz poszkodowanego, jeśli jego stan zdrowa na to pozwala.

Jeśli miał miejsce wypadek ciężki, śmiertelny lub zbiorowy niezwłocznie powiadom właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora. Niedopełnienie tego obowiązku jest przestępstwem karnym.

Klasyfikacja wypadku – jakie są rodzaje wypadków?

Wypadek śmiertelny to ten, którego następstwem jest śmierć pracownika w ciągu 6 miesięcy od dnia wypadku. Wypadek ciężki skutkuje ciężkimi uszkodzeniami naruszającymi podstawowe funkcje organizmu lub wywołującymi istotne zniekształcenie ciała. Zagraża on życiu pracownika lub powoduje trwałą lub nieuleczalną chorobę. Wypadek zbiorowy to ten, w którym zostały poszkodowane co najmniej dwie osoby.

Pracodawca po wykonaniu oględzin i zebraniu wszystkich możliwych informacji oraz w uzgodnieniu ze społecznym inspektorem pracy podejmuje decyzję o wznowieniu pracy lub wyraża zgodę na dokonanie zmian w miejscu wypadku. Jeśli jednak miał miejsce wypadek ciężki, śmiertelny lub zbiorowy, wówczas trzeba uzgodnić tę decyzję z właściwym inspektorem pracy i prokuratorem.

Kolejnym krokiem jest przeprowadzenie postępowania powypadkowego. Jest to obowiązek każdego pracodawcy bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników. Należy w tym celu powołać zespół powypadkowy, w skład którego wchodzi: pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) oraz społeczny inspektor pracy.

W firmie, która nie ma obowiązku zatrudniania pracownika służby BHP, w skład zespołu powypadkowego na jego miejsce wchodzi pracodawca lub inny pracownik, któremu powierzono wykonywanie zadań służby BHP. Może to być również specjalista spoza zakładu pracy.

Jeśli nie działa społeczna inspekcja pracy, zamiast społecznego inspektora pracy w zespole powypadkowym może znaleźć się przedstawiciel pracowników posiadający aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie BHP.

ZESPÓŁ POWYPADKOWY
Pracownik służby BHPSpołeczny inspektor pracy
Albo:

  • pracodawca
  • pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu pracodawca powierzył wykonywanie zadań służby BHP
  • specjalista spoza zakładu pracy
Albo:

  • przedstawiciel pracowników posiadający aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie BHP.

Pracodawco, jeśli nie masz możliwości dopełnienia obowiązku utworzenia właściwego zespołu, wówczas sam możesz zostać jednym członkiem zespołu powypadkowego, a na drugiego członka powołać specjalistę spoza zakładu pracy, na przykład z firmy Pro-Medic.

Zespół powypadkowy w ciągu 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku ma za zadanie sporządzić protokół powypadkowy na podstawie zebranych informacji, relacji świadków, oględzin miejsca wypadku, zbadania stanu technicznego maszyn i urządzeń i ogólnych warunków pracy. W razie potrzeby może zasięgnąć porady specjalistów. Jeśli zostaną udostępnione materiały zebrane przez organy prowadzące śledztwo lub dochodzenie również powinny zostać wykorzystane.

Co powinien zawierać protokół powypadkowy?

W protokole ujmuje się ustalone okoliczności i przyczyny zaistniałego wypadku, takie jak stwierdzenie nieprzestrzegania przez pracodawcę prawa pracy, zasad BHP lub naruszenie przez pracownika przepisów ochrony życia i zdrowa. W dokumencie umieszcza się również skutki wypadku dla poszkodowanego. Sporządzony protokół powypadkowy zawiera stwierdzenie, czy wypadek kwalifikuje się jako wypadek przy pracy, czy też nie. Określa rodzaj wypadku: indywidualny, zbiorowy, śmiertelny, ciężki, powodujący czasową niezdolność do pracy. Spisuje się wnioski i zalecane czynności profilaktyczne.

Poszkodowany powinien zapoznać się z protokołem powypadkowym, ponieważ ma prawo zgłosić do niego uwagi. W ciągu kolejnych 5 dni pracodawca zatwierdza protokół i przekazuje go poszkodowanemu. W sytuacji wypadku śmiertelnego protokół powypadkowy należy doręczyć uprawnionemu członowi rodziny poszkodowanego oraz właściwemu inspektorowi pracy.

Do protokołu powypadkowego dołącza się zapis informacji uzyskanych od uczestników zdarzenia oraz zebrane dokumenty, takie jak: pisemna opinia lekarza bądź innych specjalistów, szkice, fotografie miejsca wypadku oraz ewentualne uwagi ze strony poszkodowanego.

Pracodawca jest zobowiązany prowadzić rejestr wypadków przy pracy. Dokumentacja powypadkowa powinna być przechowywana przez 10 lat. Koszty związane z ustalaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy ponosi pracodawca. Ma również obowiązek zastosować odpowiednie środki zapobiegające kolejnym wypadkom.

Źródła:
1. Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy, Art. 234-237.
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1.07.2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.
3. Ustawa z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, Art. 3.
4. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24.05.2019 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.
5. Gazeta Podatkowa nr 7 (1569) z dnia 24.01.2019, strona 21.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *