Szkolenia, kursy PPOŻ Puławy - Pro-Medic

Szkolenia PPOŻ Radom

Szkolenia Przeciwpożarowe

Cel szkolenia: zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Program:

 • Aspekty prawne ochrony przeciwpożarowej
 • Przyczyny pożarów i sposoby zapobiegania im
 • Organizacja ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy
 • Alarmowanie służb ratowniczych
 • Praktyczne aspekty ewakuacji
 • Zapoznanie z drogami ewakuacyjnymi w budynku
 • Zasady postępowania podczas pożaru
 • Obsługa gaśnic i innych urządzeń ppoż. w zakładzie pracy
 • Ćwiczenia gaszenia różnych rodzajów pożarów ciał stałych, cieczy, gazów i tłuszczów na symulatorze pożaru
 • Ćwiczenia w tunelu ewakuacyjnym
Część teoretyczna szkolenia ograniczona jest do niezbędnego minimum
Podczas każdego z zagadnień realizowany jest pokaz oraz ćwiczenia z użyciem w pełni bezpiecznego dla kursantów i środowiska symulatora pożarów
Wymagane miejsce do przeprowadzenia szkolenia praktycznego to przyzakładowy parking, chodnik lub trawnik
Czas trwania szkolenia: 4 godziny
Zaświadczenie: każdy uczestnik otrzymuje imienne zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia przeciwpożarowego

 

 

Pro-Medic przeprowadza profesjonalne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego, podczas którego nauczamy bezpiecznego i skutecznego gaszenia pożaru z pomocą dostępnego sprzętu gaśniczego.

Za pomocą specjalistycznego sprzętu jesteśmy w stanie zainscenizować prawdziwe zagrożenie związane z pożarem oraz pożar powstały na skutek zapalenia ciał stałych, cieczy, gazów i tłuszczów.

Podczas jednodniowego trzygodzinnego szkolenia jego uczestnicy na własnej skórze mogą poczuć gorąc płomieni oraz oswoić się z trudną sztuką poruszania się w zadymionym pomieszczeniu.

Szkolenia PPOŻ przeprowadzamy na terenie parkingu lub trawnika z użyciem sprzętu całkowicie bezpiecznego i ekologicznego, dzięki czemu teren ćwiczeń nie pozostaje zanieczyszczony.

Podstawa prawna i wynikające z niej obowiązki pracodawcy

Ustawa, która reguluje obowiązek pracodawcy dotyczący przeszkolenia pracownika w zakresie przepisów przeciwpożarowych to ta o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku, opublikowana na pozycji 1380 w Dzienniku Ustaw RP.

Jakie obowiązki wyznaczone są pracodawcy? Przede wszystkim obowiązuje go do zachowania ochrony przeciwpożarowej, a co za tym idzie:

 • budynek, którego jest właścicielem lub który dzierżawi, powinien zaopatrzyć w wymienione w dokumencie urządzenia przeciwdziałające pożarom oraz gaśnice, a dodatkowo pracodawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów ich konserwacji oraz naprawy, aby były sprawne i działały efektywnie
 • właściciel budynku powinien zapewnić bezpieczeństwo swoim pracownikom, a w razie pożaru jak najszybszą drogę ewakuacyjną
 • ustalić scenariusze, w jaki sposób należy postępować podczas wystąpienia zagrożenia pożarem
 • pracodawca powinien zapoznać swoich pracowników z aktualnymi przepisami przeciwpożarowymi oraz instrukcją bezpieczeństwa pożarowego

Szkolenie PPOŻ dla pracowników Radom

Pracodawca ma ustawowy obowiązek przeszkolenia każdego nowo zatrudnionego pracownika z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
Szkolenie PPOŻ dla pracowników skupia się między innymi na zgłębieniu zasad przestrzegania ochrony przeciwpożarowej, które mają na celu zapobieganie pożarom i ochronę życia oraz zdrowia ludzkiego oraz jak wykorzystać praktyczne narzędzia, takie jak podręczny sprzęt przeciwpożarowy. Aby lepiej oddać sytuację podczas zagrożenia, takie kursy przeprowadzamy w specjalnym namiocie dymowym, dzięki któremu można odtworzyć warunki panujące podczas pożaru.
Z kolei pracownicy, których pracodawca wyznaczył jako osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie ewakuacji podczas zagrożenia pożarowego powinny przejść kurs rozszerzony.

Szkolenie PPOŻ dla firm Radom

Przepisy prawne nie określają miejsca, w którym powinno odbyć się szkolenie. Dlatego tez najczęstsza praktyką jest odbycie przez pracowników firmy lub instytucji grupowych szkoleń PPOŻ w pobliżu miejsca pracy. Najlepszym sposobem na przeprowadzenie szkoleń PPOŻ dla pracowników jest wynajęcie prze firmę lub instytucję zewnętrznej firmy szkoleniowej. Dzięki temu wykwalifikowanie specjaliści pożarnictwa oraz inspektorzy ochrony PPOŻ, w bezpieczny i skuteczny sposób zapoznania i przeszkolą pracowników pod kątem właściwego reagowania i radzenia sobie z zagrożeniem pożarowym.

Szkolenie PPOŻ dla szkół Radom

Kierujemy ofertę szkolenia przeciwpożarowego również dla nauczycieli i personelu szkół wyznaczonego przez dyrektora do ewentualnych działań przeciwdziałających pożarom w placówce oraz ewakuacji uczniów.
W zakresie przeszkolenia uwzględniamy specyfikę obiektu, IBP budynku jak i naukę obsługi gaśnic, koców gaśniczych oraz pozostałego wyposażenia przeciwpożarowego.

Szkolenie PPOŻ Radom

Umiejętność użycia podręcznego sprzętu gaśniczego jak gaśnica, czy koc gaśniczy, a nawet obsługa hydrantów wewnętrznych, poruszanie się w zadymionym pomieszczeniu lub zachowanie się w trakcie ewakuacji to wiedza, która pozwoli odpowiednio reagować również poza miejscem pracy.
Dlatego nasza oferta na Kurs PPOŻ w Radomiu skierowana jest również do osób prywatnych mając na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo Państwa oraz całego społeczeństwa.