Pro-Medic oferuje profesjonalne szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy skierowane do wszystkich pracowników administracyjno-biurowych, pracodawców i innych osób kierujących pracownikami oraz pracowników inżynieryjno-technicznych.
Szkolenie ma na celu uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu przepisów i zasad BHP związanych z wykonywaną pracą oraz postępowanie w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.


Czego nauczysz się na naszym szkoleniu BHP?

Korzyściami wynikającymi z odbytego szkolenia są:

  • poznanie najnowszych uregulowań prawa pracy, wiedzy o bezpiecznym zachowaniu przy posługiwaniu się sprzętem będącym na wyposażeniu stanowiska pracy,
  • zapoznanie się z zasadami ergonomii,
  • zapoznanie się z zasadami określania ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach pracy.

Zakres tematyczny

  • regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą
  • zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników – z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy i stanowisk pracy, stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, wprowadzenia nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy,
  • zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń,
  • okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka.

Dodatkowymi usługami z zakresu BHP są:
-stała obłsługa firm
-ocena ryzyka zawodowego
-wykonywanie protokołów powypadkowych