Szkolenia Przeciwpożarowe

Cel szkolenia: zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Program:

  • Aspekty prawne ochrony przeciwpożarowej
  • Przyczyny pożarów i sposoby zapobiegania im
  • Organizacja ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy
  • Alarmowanie służb ratowniczych
  • Praktyczne aspekty ewakuacji
  • Zapoznanie z drogami ewakuacyjnymi w budynku
  • Zasady postępowania podczas pożaru
  • Obsługa gaśnic i innych urządzeń ppoż. w zakładzie pracy
  • Ćwiczenia gaszenia różnych rodzajów pożarów ciał stałych, cieczy, gazów i tłuszczów na symulatorze pożaru
  • Ćwiczenia w tunelu ewakuacyjnym
Część teoretyczna szkolenia ograniczona jest do niezbędnego minimum
Podczas każdego z zagadnień realizowany jest pokaz oraz ćwiczenia z użyciem w pełni bezpiecznego dla kursantów i środowiska symulatora pożarów
Wymagane miejsce do przeprowadzenia szkolenia praktycznego to przyzakładowy parking, chodnik lub trawnik
Czas trwania szkolenia: 4 godziny
Zaświadczenie: każdy uczestnik otrzymuje imienne zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia przeciwpożarowego

 

Pro-Medic zajmuje się prowadzeniem szkoleń związanych z bezpieczeństwem pożarowym na terenie Lipska. Ogólna tematyk kursu sprowadza się do przekazania wiedzy odnośnie zagrożeń mogących zaistnieć w trakcie pożaru. Ćwiczenia obejmują także zasady bezpiecznego radzenia sobie z gaszeniem pożaru z wykorzystaniem dostępnego sprzętu przeciwpożarowego.

Nasze szkolenia odzwierciedlają prawdziwe sytuacje, z którymi przyjdzie nam zmierzyć się podczas pożaru z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu przeciwpożarowego. Dokonujemy również podziału pożaru ze względu na czynnik jego powstanie tj.: ciała stałe, ciecze, gazy oraz tłuszcze.

Podczas trzygodzinnego szkolenia przekazujemy uczestnikom wiedzę dotyczącą bezpiecznego poruszania się w pomieszczeniach zadymionych oraz pozwalamy odczuć temperaturę płomieni.

Szkolenia PPOŻ odbywają się na terenie zakładu pracy. Do inscenizacji zagrożenia pożarowego używamy wyłącznie bezpiecznego i ekologicznego sprzętu przeciwpożarowego, który nie wpływa szkodliwie na środowisko.

Szkolenie PPOŻ dla pracowników Lipsko

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest przeszkolenie z zakresu PPOŻ każdego nowo przyjętego pracownika. Pracownik skierowany na szkolenie powinien zapoznać się z niebezpieczeństwami związanymi z powstaniem pożaru na stanowisku jego pracy, nauczyć się używać sprzętu przeciwpożarowego oraz zasad bezpiecznego postępowania na wypadek ewakuacji.

Dodatkowo na terenie każdego zakładu pracy powinna znajdować się osoba lub osoby wyznaczone do dowodzenia akcją ewakuacyjną i odpowiedzialne za całość czynności związanych z powstawaniem i przeciwdziałaniem pożarowi. Dla tych pracowników poza szkoleniem wstępnym, przeznaczonym dla każdego pracownika, przeznaczony jest specjalistyczny rozszerzony kurs PPOŻ.

Szkolenie PPOŻ dla firm Lipsko

Oferujemy grupowe szkolenia PPOŻ dla pracowników firm i instytucji na terenie całego Lipska. Nasi wysoko wyspecjalizowani szkoleniowcy zorganizują kompletne szkolenie wszystkich pracowników na terenie zakładu pracy bez konieczności wysyłania pracowników do ośrodków szkoleniowych. Wszyscy kursanci będą mieli okazję przećwiczyć skuteczne reagowanie w przypadku pożaru w całkowicie bezpiecznych warunkach.

Szkolenie PPOŻ dla szkół Lipsko

Według przepisów prawnych wszyscy nauczyciele oraz osoby wyznaczone przez dyrektora placówek oświatowych i wychowawczych mają obowiązek podjąć odpowiedni czynności w przypadku wystąpienia pożaru. Do tych obowiązków należą m.in.: bezpieczna i sprawna ewakuacja dzieci i młodzieży z terenów objętych lub zagrożonych pożarem oraz przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się pożaru za pomocą podręcznego sprzętu przeciwpożarowego. Do nich też kierowana jest nasza oferta szkoleniowa PPOŻ dla szkół na terenie Lipska.

Szkolenie PPOŻ Lipsko

Nieznajomość zasad bezpiecznego zachowania się w sytuacjach wystąpienia pożaru oraz skutecznego radzenia sobie z jego skutkami może doprowadzić do tragedii. Dlatego też nasza oferta szkoleniowa PPOŻ skierowana jest dla wszystkich, którzy chcą zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa przeciwpożarowego, a w konsekwencji chronić życie i zdrowie swoje oraz bliskich.