Szkolenia Przeciwpożarowe

Cel szkolenia: zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Program:

  • Aspekty prawne ochrony przeciwpożarowej
  • Przyczyny pożarów i sposoby zapobiegania im
  • Organizacja ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy
  • Alarmowanie służb ratowniczych
  • Praktyczne aspekty ewakuacji
  • Zapoznanie z drogami ewakuacyjnymi w budynku
  • Zasady postępowania podczas pożaru
  • Obsługa gaśnic i innych urządzeń ppoż. w zakładzie pracy
  • Ćwiczenia gaszenia różnych rodzajów pożarów ciał stałych, cieczy, gazów i tłuszczów na symulatorze pożaru
  • Ćwiczenia w tunelu ewakuacyjnym
Część teoretyczna szkolenia ograniczona jest do niezbędnego minimum
Podczas każdego z zagadnień realizowany jest pokaz oraz ćwiczenia z użyciem w pełni bezpiecznego dla kursantów i środowiska symulatora pożarów
Wymagane miejsce do przeprowadzenia szkolenia praktycznego to przyzakładowy parking, chodnik lub trawnik
Czas trwania szkolenia: 4 godziny
Zaświadczenie: każdy uczestnik otrzymuje imienne zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia przeciwpożarowego

 

Pro-Medic prowadzi wszechstronne kursy na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Naszym celem jest nauka skutecznej i bezpiecznej interwencji w wypadku wystąpienia niebezpieczeństwa pożarowego z wykorzystaniem sprzętu przeciwpożarowego.

Dzięki specjalistycznym urządzeniom odzwierciedlamy prawdziwe zagrożenia życia i zdrowia, które mogą zaistnieć na terenie objętym pożarem. Pokazujemy również pożary, które nastąpiły wskutek zapalenia różnych substancji: ciał stałych, cieczy gazów oraz tłuszczów.

Jednodniowe szkolenia trwają trzy godziny, podczas których każdy jego uczestnik będzie mógł odczuć temperaturę ognia, a także pozna zasady poruszania się w zadymionym budynku.

Wykorzystywany przez nas sprzęt jest w stu procentach bezpieczny i ekologiczny. Dzięki temu teren parkingu lub trawnika, na którym przeprowadzimy kurs pozostanie w stanie nienaruszonym.

Szkolenie PPOŻ dla pracowników Ostrowiec Świętokrzyski

Obowiązkiem prawnym każdego pracodawcy jest wstępne przeszkolenie PPOŻ każdego pracownika, który rozpoczyna prace w danym zakładzie. Podczas szkolenia pracownik ma obowiązek zapoznać się z zagrożeniami pożarowymi wynikającymi z charakteru jego pracy, nauczyć się obsługi zakładowej gaśnicy przeciwpożarowej oraz zasad postępowania w przypadku ewakuacji. Specjalistyczny kurs PPOŻ obejmujący przeprowadzenie zbiorowej ewakuacji wszystkich pracowników i osób znajdujących się na terenie pożaru. Przeznaczony jest dla osób specjalnie w tym celu wyznaczonych przez pracodawcę oraz pracowników na co dzień pracujących z materiałami łatwopalnymi.

Kurs PPOŻ dla firm Ostrowiec Świętokrzyski

Idealnym rozwiązaniem dla firm i instytucji , które chcą przeprowadzić grupowe szkolenie PPOŻ pracowników jest wynajęcie zewnętrznej firmy szkoleniowej. Wiedza i umiejętności związane z właściwym reagowaniem i radzeniem sobie w sytuacjach zagrożenia pożarowego przekazywane są pracownikom przez wyspecjalizowanych szkoleniowców oraz inspektorów ochrony PPOŻ. Ponieważ przepisy nie uściślają miejsca odbycia szkolenia, nasi specjaliści przyjeżdżają na teren firmy lub instytucji, aby przeprowadzić je w pobliżu zakładu pracy.

Szkolenie PPOŻ dla szkół Ostrowiec Świętokrzyski

Obowiązkiem nauczycieli oraz innych pracowników placówek oświatowych jest zapobieganie powstawaniu pożaru, a w przypadku zaistnienia pożaru zapobieganie jego rozprzestrzenianiu się oraz ewakuacja dzieci i młodzieży. Szkolenie PPOŻ dla szkól obejmuje specyfikę budynku szkoły lub innej placówki wychowawczej, regulamin ewakuacji oraz obsługę podręcznego sprzętu przeciwpożarowego.

Kurs PPOŻ Ostrowiec Świętokrzyski

Umiejętność obsługi podręcznej gaśnicy, znajomość zasad poruszania się w budynku objętym pożarem oraz zasady postępowania podczas ewakuacji zarządzanej przez odpowiednie służby pożarowe to wiedza przydatna każdemu człowiekowi, która pozwoli zniwelować skutki wystąpienia pożaru. Sytuacje związane z zagrożeniem pożarowym mogą wystąpić nie tylko na terenie pracy, ale i w naszym domu, dlatego powinniśmy umieć na nie odpowiednio reagować, aby ochronić życie swoje i naszych bliskich.