Szkolenia Przeciwpożarowe

Cel szkolenia: zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Program:

  • Aspekty prawne ochrony przeciwpożarowej
  • Przyczyny pożarów i sposoby zapobiegania im
  • Organizacja ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy
  • Alarmowanie służb ratowniczych
  • Praktyczne aspekty ewakuacji
  • Zapoznanie z drogami ewakuacyjnymi w budynku
  • Zasady postępowania podczas pożaru
  • Obsługa gaśnic i innych urządzeń ppoż. w zakładzie pracy
  • Ćwiczenia gaszenia różnych rodzajów pożarów ciał stałych, cieczy, gazów i tłuszczów na symulatorze pożaru
  • Ćwiczenia w tunelu ewakuacyjnym
Część teoretyczna szkolenia ograniczona jest do niezbędnego minimum
Podczas każdego z zagadnień realizowany jest pokaz oraz ćwiczenia z użyciem w pełni bezpiecznego dla kursantów i środowiska symulatora pożarów
Wymagane miejsce do przeprowadzenia szkolenia praktycznego to przyzakładowy parking, chodnik lub trawnik
Czas trwania szkolenia: 4 godziny
Zaświadczenie: każdy uczestnik otrzymuje imienne zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia przeciwpożarowego

 

Pro-Medic przeprowadza profesjonalne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego, podczas którego nauczamy bezpiecznego i skutecznego gaszenia pożaru z pomocą dostępnego sprzętu gaśniczego.

Za pomocą specjalistycznego sprzętu jesteśmy w stanie zainscenizować prawdziwe zagrożenie związane z pożarem oraz pożar powstały na skutek zapalenia ciał stałych, cieczy, gazów i tłuszczów.

Podczas jednodniowego trzygodzinnego szkolenia jego uczestnicy na własnej skórze mogą poczuć gorąc płomieni oraz oswoić się z trudną sztuką poruszania się w zadymionym pomieszczeniu.

Szkolenia PPOŻ przeprowadzamy na terenie parkingu lub trawnika z użyciem sprzętu całkowicie bezpiecznego i ekologicznego, dzięki czemu teren ćwiczeń nie pozostaje zanieczyszczony.

Szkolenie PPOŻ dla pracowników Puławy

Każdy nowo zatrudniony pracownik bez względu na rodzaj pracy ma ustawowy obowiązek przejść kurs PPOŻ. Wstępne szkolenie PPOŻ dla pracowników obejmuję zapoznanie się m.in.: z możliwościami wystąpienia pożaru na ich stanowisku pracy, obsługę gaśnicy przeciwpożarowej czy postępowaniem, do którego jest zobligowany na wypadek wystąpienia pożaru. Natomiast pracownicy, którzy są wyznaczeni przez pracodawcę jako osoby odpowiedzialne za ewentualną ewakuacje podczas zagrożenia pożarowego powinny przejść kurs specjalistyczny. Kurs specjalistyczny przeznaczony jest również dla pracowników, którzy na co dzień pracują z materiałami łatwopalnymi.

Szkolenie PPOŻ dla firm Puławy

Przepisy prawne nie określają miejsca, w którym powinno odbyć się szkolenie. Dlatego tez najczęstsza praktyką jest odbycie przez pracowników firmy lub instytucji grupowych szkoleń PPOŻ w pobliżu miejsca pracy. Najlepszym sposobem na przeprowadzenie szkoleń PPOŻ dla pracowników jest wynajęcie prze firmę lub instytucję zewnętrznej firmy szkoleniowej. Dzięki temu wykwalifikowanie specjaliści pożarnictwa oraz inspektorzy ochrony PPOŻ, w bezpieczny i skuteczny sposób zapoznania i przeszkolą pracowników pod kątem właściwego reagowania i radzenia sobie z zagrożeniem pożarowym.

Szkolenie PPOŻ dla szkół Puławy

Szkolenie PPOŻ dla szkól skierowane jest przede wszystkim dla nauczycieli i innych pracowników wyznaczonych przez dyrektora placówki oświatowej do działań zwalczających pożar w szkole oraz ewakuacji dzieci i młodzieży. Szkolenie uwzględnia specyfiki obiektu, istniejącą Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego oraz wiedzę z zakresu użycia podręcznego sprzętu gaśniczego.

Szkolenie PPOŻ Puławy

Szkolenie PPOŻ to także wiedza i umiejętności, które pozwolą odpowiednio zareagować na zagrożenie pożarowe także poza terenem pracy. Poprawne użycie podręcznej gaśnicy, umiejętność poruszania się w zadymionym pomieszczeniu lub zachowanie się podczas ewakuacji przeprowadzanej przez specjalistyczne służby pożarnicze to podstawa bezpieczeństwa naszego i naszych bliskich.