Szkolenia Przeciwpożarowe

Cel szkolenia: zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Program:

 • Aspekty prawne ochrony przeciwpożarowej
 • Przyczyny pożarów i sposoby zapobiegania im
 • Organizacja ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy
 • Alarmowanie służb ratowniczych
 • Praktyczne aspekty ewakuacji
 • Zapoznanie z drogami ewakuacyjnymi w budynku
 • Zasady postępowania podczas pożaru
 • Obsługa gaśnic i innych urządzeń ppoż. w zakładzie pracy
 • Ćwiczenia gaszenia różnych rodzajów pożarów ciał stałych, cieczy, gazów i tłuszczów na symulatorze pożaru
 • Ćwiczenia w tunelu ewakuacyjnym
Część teoretyczna szkolenia ograniczona jest do niezbędnego minimum
Podczas każdego z zagadnień realizowany jest pokaz oraz ćwiczenia z użyciem w pełni bezpiecznego dla kursantów i środowiska symulatora pożarów
Wymagane miejsce do przeprowadzenia szkolenia praktycznego to przyzakładowy parking, chodnik lub trawnik
Czas trwania szkolenia: 4 godziny
Zaświadczenie: każdy uczestnik otrzymuje imienne zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia przeciwpożarowego

 


Pro-Medic przeprowadza szkolenia z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie całego Lublina. Tematyka kursu ogniskuję się wokół zagrożeń płynących z wystąpieniem pożaru oraz bezpiecznego i skutecznego reagowania na nie za pomocą sprzętu przeciwpożarowego.

Inscenizujemy najbardziej prawdopodobne sytuacje związane z niebezpieczeństwem wystąpienia pożaru przy użyciu nowoczesnych urządzeń i sprzętu przeciwpożarowego. Dodatkowo nie skupiamy się na jednym rodzaju pożaru – ukazujemy różnicę w pożarach powstałych wskutek zapalenia się ciał stałych, cieszy, gazów oraz tłuszczów.

W ciągu jednodniowego szkolenia trwającego cztery jednostki godzinowe nauczamy kursantów zasad poruszania się w zadymionych pomieszczeniach objętych pożarem tak, by każdy mógł przynajmniej raz odczuć temperaturę i niebezpieczeństwo żywiołu.

Szkolenia PPOŻ przeprowadzamy najczęściej na terenie przyzakładowego trawnika lub parkingu, które w żaden sposób nie zostają uszkodzone dzięki bezpiecznym i ekologicznym sprzętom szkoleniowym.

Podstawa prawna i wynikające z niej obowiązki pracodawcy

Ustawa, która reguluje obowiązek pracodawcy dotyczący przeszkolenia pracownika w zakresie przepisów przeciwpożarowych to ta o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku, opublikowana na pozycji 1380 w Dzienniku Ustaw RP.

Jakie obowiązki wyznaczone są pracodawcy? Przede wszystkim obowiązuje go do zachowania ochrony przeciwpożarowej, a co za tym idzie:

 • budynek, którego jest właścicielem lub który dzierżawi, powinien zaopatrzyć w wymienione w dokumencie urządzenia przeciwdziałające pożarom oraz gaśnice, a dodatkowo pracodawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów ich konserwacji oraz naprawy, aby były sprawne i działały efektywnie
 • właściciel budynku powinien zapewnić bezpieczeństwo swoim pracownikom, a w razie pożaru jak najszybszą drogę ewakuacyjną
 • ustalić scenariusze, w jaki sposób należy postępować podczas wystąpienia zagrożenia pożarem
 • pracodawca powinien zapoznać swoich pracowników z aktualnymi przepisami przeciwpożarowymi oraz instrukcją bezpieczeństwa pożarowego

Szkolenie PPOŻ Lublin

Prowadzimy szkolenia PPOŻ dla wszystkich grup zawodowych na terenie całego Lublina i jego okolic. Szkolenia wstępne i okresowe, ponadto przeprowadzamy ćwiczenia z ewakuacji budynków, wykonujemy instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, operaty przeciwpożarowe oraz pomoc w wyposażeniu obiektów w podręczny sprzęt gaśniczy.

Szkolenie PPOŻ dla pracowników Lublin

Każda osoba, która podejmuję pracę w nowym miejscu ma obowiązek przejść szkolenie PPOŻ. To pracodawca powinien skierować pracownika na wstępne szkolenie, które obejmuję naukę prawidłowego wykorzystania gaśnicy przeciwpożarowej oraz zasady postępowania w sytuacji zbiorowej ewakuacji. Pracownik powinien również poznać zagrożenia pożarowe, które mogą wystąpić na stanowisku jego pracy, wynikające z charakteru tej pracy.

Do obowiązków pracodawcy należy również wyznaczenie osoby lub osób odpowiedzialnych za zapobieganie powstawania oraz rozprzestrzeniania się pożaru w zakładzie pracy oraz ewakuację wszystkich pracowników z miejsca objętego pożarem. W tym celu osoby te powinny poza wstępnym szkoleniem PPOŻ przejść również rozszerzony specjalistyczny kurs PPOŻ.

Szkolenie PPOŻ dla firm Lublin

Najlepszym sposobem na profesjonalne przeszkolenie pracowników firm lub instytucji jest podjęcie współpracy z zewnętrzną firma szkoleniowa specjalizującą się w szkoleniach PPOŻ. Dzięki temu wysoko wyspecjalizowani szkoleniowcy będą mogli przekazać pracownikom firmy lub instytucji wiedzę z zakresu postępowania w sytuacjach zagrożenia pożarowego. Firm Pro-Medic przeprowadza szkolenia pracowników w miejscach w pobliżu zakładu, dzięki czemu kursanci zdobywają umiejętności skutecznego reagowania w przypadku pożaru na zakładzie pracy i niwelowanie jego skutków.

Szkolenie PPOŻ dla szkół Lublin

W przypadku wystąpienia pożaru w szkole lub ośrodku wychowawczym to na nauczycielach i wyznaczonych przez dyrektora osobach ciąży odpowiedzialność zabezpieczenia życia i zdrowia dzieci oraz młodzieży. Dzięki naszym szkoleniom PPOŻ dla szkól Lublin zapoznamy nauczycieli i pozostałych pracowników ze specyfiką budynku, omówimy plany ewakuacji oraz nauczymy odpowiedniego użytkowania sprzętu przeciwpożarowego.

Kurs PPOŻ Lublin

Dzięki indywidualnym i grupowym szkoleniom szkoleniom PPOŻ każdy uczestnik będzie umiał zachować się i odpowiednio zareagować na zagrożenie pożarowe zaistniałe w codziennym życiu. Ta podstawowa, aczkolwiek niezwykle ważna, wiedza z zakresu zasad ewakuacji oraz poruszania się w budynku ogarniętym pożarem oraz skutecznego używania sprzętu przeciwpożarowego pozwoli uratować życie nasze i osobom, które znajdą się w niebezpieczeństwie.